Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Szolgáltató adatai:

Queen Code Kft

1113 Budapest, Hamzsabégi út 60 D/4

hello@queencode.hu

www.queencode.hu

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF. értelmezésére a magyar jog az irányadó, alapvetően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII.  törvény (Elker tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései. Speciális termékekre a vonatkozó ágazati jogszabályi rendelkezések az irányadók, kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.      A feltételek elfogadása

1.1 Ezek a feltételek tartalmazzák Queen Code Kft adatvédelmi szabályzatát, amely mobilalkalmazásainkon és weboldalainkon keresztül érhető el.

1.2 A köztünk lévő megállapodás csak akkor jön létre, ha Ön elfogadja az Ön számára nyújtott termék vagy szolgáltatás feltételeit.

1.3 A jelen feltételek elfogadásával Ön beleegyezik a szolgáltatás igénybevételébe.

1.4 A tagság, szolgáltatás* nyújtását az előfizetés megkezdésekor azonnal megkezdjük Önnek (*digitális szolgáltatás).

1.5 Ezek a feltételek fontos információkat tartalmaznak a tagsággal, szolgáltatással kapcsolatban.

1.6 A jelen feltételek elfogadásával Ön jogilag garantálja, hogy képes kötelező érvényű szerződést kötni, és legalább 16 éves.

2.      A tagság időtartama

2.1 A 2.5. pont alkalmazásának esetét kivéve, az Ön tagsága folyamatos, és a megújítás napján automatikusan megújul a megállapodás szerinti ismétlődő időtartamra, kivéve, ha Ön lemondja azt.

2.2 A tagsági emlékeztetőket (csak) az évente megújuló termékek esetében küldjük ki a fiókjához regisztrált e-mail címre.

2.3 Az Ön felelőssége, hogy tájékoztasson minket az új e-mail címéről, hogy naprakészen tudjuk tartani az adatait.

2.4 A tagság vagy a megújuló szolgáltatás megújításának/lejáratának dátumát a mobilalkalmazás vagy a weboldal fiókrészében találja.

2.5 A tagsága nem újul meg automatikusan, ha a szolgáltatásunkra való feliratkozáskor nem kellett megadnia a fizetési adatait.

2.6 Az előfizetés lemondása esetén a mobilalkalmazáson keresztül továbbra is hozzáférhet a nem előfizetéses termékekhez.

3.  Számlázás és fizetés

3.1 A fizetéseket érvényes fizetési móddal kell teljesíteni.

3.2 Az automatikusan megújuló szolgáltatáshoz való hozzájárulással Ön engedélyt ad nekünk arra, hogy a későbbi fizetéseket ugyanarról a fizetési módról fogadjuk el.

3.3 Ha meg kívánja változtatni a fizetési módot, akkor a fizetés esedékessége előtt kapcsolatba kell lépnie velünk.

3.4 Előfizetésének megújításait a meglévő fizetési módszerrel terheljük, vagy fizethet egy érvényes alternatívával is.

3.5 Ha a következő (havi vagy éves) fizetés esedékessége előtt újítja meg előfizetését vagy lemond, időarányos díjakat számíthat fel.

3.6 Az árak tartalmazzák az ÁFA-t.

3.7 Ha Ön a tagságát az aktuális futamidőn belül mondja fel, visszatérítésre vagy jóváírásra nem kerül sor.

4.  Az Ön jogai

4.1 A fogyasztóvédelmi lemondási rendeletek értelmében Ön jogosult a "gondolkodási időre", és a jelen feltételek elfogadásának napjától számított 14 nap áll rendelkezésére, hogy lemondja előfizetését. Az Ön szolgáltatása az előfizetés időpontjától kezdve mobilalkalmazásainkon keresztül vehető igénybe. Ha a türelmi időn belül lemondja a szolgáltatást, jogosult lesz az előfizetési díj visszatérítésére. Ugyanakkor jogunkban áll kiszámlázni Önnek az Ön által az említett 14 napos időszak alatt igénybe vett szolgáltatásokat.

4.2 Az ingyenes próbaidőszak alatt bármikor lemondhatja a szolgáltatást, anélkül, hogy bármilyen költséget kellene fizetnie.

4.3 A törvényben előírt türelmi idő (14 nap) nem vonatkozik a későbbi megújításokra.

4.4 Ön bármikor lemondhatja előfizetését az aktuális tagsági időszak vége előtt, de a lemondás csak az aktuális időszak végén lép hatályba. Addig továbbra is használhatja tagságát.

5.  Használati feltételek

5.1 A digitális termékünkhöz azonnal hozzáférhet mobilalkalmazásainkon keresztül.

5.2 A szolgáltatásunkon keresztül meghirdetett ajánlatok a résztvevő helyszíneken vagy szolgáltatóknál más ajánlatokkal együtt nem vehetők igénybe.

5.3 Egyes termékek mobilalkalmazásainkban érvényes tagság nélkül is elérhetők.

5.4 A tagság nem ruházható át másra.

5.5 A Tagságot csak a megnevezett tag használhatja fel, az egyes ajánlatok egyedi feltételeinek megfelelően.

5.6 Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy az ajánlatokban részt vevő üzletek adatait naprakészen tartsuk.

5.7 Nagyon fontos: Az üzleteknek jogukban áll visszalépni szolgáltatásunktól, vagy megváltoztatni az ajánlataikra vonatkozó feltételeket.

5.8 A tagok a tagság kezdete után csatlakozó további üzletek ajánlataiból is részesülnek.

5.9 Nagyon fontos: A résztvevő üzletek minden esetben ellenőrizhetik a tagság érvényességét.

 

 

6.  Jogi közlemények

               

6.1 Felelősségünk

6.1.1 Nagyon fontos: Nem vállalunk felelősséget a résztvevő üzletek rendelkezésre állásáért, illetve a résztvevő üzletek által kínált feltételekért, kikötésekért vagy kizárásokért. Amennyiben Ön bármely részt vevő üzlettől szolgáltatást kap és/vagy ételt/italt vásárol, a szolgáltatások/élelmiszerek/italok hibáival kapcsolatos esetleges jogai az adott részt vevő üzlettel szemben állnak fenn. Nem vállalunk felelősséget a résztvevő üzletekben tapasztalt élvezetek hiányáért vagy kedvezőtlen tapasztalatokért. Fenntartjuk a jogot, hogy ne vegyünk részt az Ön és bármely helyszín közötti vitában.

6.1.2 A saját szolgáltatásainkon kívül nem vállalunk garanciát harmadik felek által nyújtott olyan árukra vagy szolgáltatásokra, amelyekhez a weboldalunkon keresztül férünk hozzá, vagy amelyek a weboldalunkon megjelennek.

6.1.3 Nem vállalunk felelősséget a résztvevő üzletek rendelkezésre állásáért, beleértve a mi ésszerű befolyásunkon kívül eső eseményekből, például a Coviddal kapcsolatos lezárásokból vagy a Covid korlátozásai miatt a helyszínek működési modelljének megváltozásából adódó hiányosságokért.

6.2 Írásbeli kommunikáció

6.2.1 Az alkalmazandó jogszabályok megkövetelik, hogy az általunk Önnek küldött információk vagy közlések egy része írásban történjen. Honlapunk használata során Ön elfogadja, hogy a velünk folytatott kommunikáció főként elektronikus úton történik. Kapcsolatba léphetünk Önnel e-mailben, push értesítéssel, vagy tájékoztathatjuk Önt a weboldal(ak)on közzétett értesítések útján. Szerződéses célokból Ön beleegyezik ebbe az elektronikus kommunikációs módba, és tudomásul veszi, hogy minden szerződés, értesítés, információ és egyéb kommunikáció, amelyet elektronikus úton nyújtunk Önnek, megfelel minden olyan jogi követelménynek, amely szerint az ilyen kommunikációnak írásban kell történnie. Ez a feltétel nem érinti az Ön törvényes jogait.

6.3 Értesítések

6.3.1 Az Ön által nekünk küldött minden értesítést a Queen Code Kft, 1113 Budapest Hamzsabégi út 60 D/4 címre kell elküldenie levélben. Az Önt a regisztráció során megadott email vagy postai címre, vagy a fenti 6.2.1 pontban meghatározott bármelyik módon értesíthetjük. Az értesítés kézbesítettnek minősül, ha azt a weboldalunkon közzétesszük, illetve 24 órával az e-mail elküldése után, vagy három nappal a levél postára adását követően. Bármely értesítés kézbesítésének bizonyításához elegendő bizonyítani, hogy levél esetében a levelet megfelelően címezték, bélyegezték és postára adták, e-mail esetében pedig, hogy az emailt a címzett megadott e-mail címére küldték.

6.4 Lemondás

6.4.1 A jelen feltételek bármelyikének érvényesítésének elmulasztása nem akadályoz meg minket abban, hogy később hivatkozzunk rájuk, vagy érvényt szerezzünk nekik.

6.5 Elválaszthatóság

6.5.1 Ha bármely bíróság vagy illetékes hatóság úgy dönt, hogy a jelen általános szerződési feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, jogellenes vagy bármely mértékben végrehajthatatlan, az adott feltétel csak ebben a mértékben válik el a fennmaradó feltételektől, amelyek a törvény által megengedett legteljesebb mértékben érvényesek maradnak.

6.6 Harmadik fél jogai

6.6.1 A jelen feltételekben nem részes félnek minősülő személynek a szerződésekről semmilyen joga nem keletkezik a jelen feltételek alapján vagy azokkal kapcsolatban.

6.7 Teljes megállapodás

6.7.1 Ezek a feltételek és az azokban kifejezetten hivatkozott bármely dokumentum a teljes megállapodást képezik közöttünk, és minden korábbi megbeszélés, levelezés, tárgyalás, korábbi megállapodás, megegyezés vagy megállapodás helyébe lépnek közöttünk a jelen feltételek és feltételek tárgyával kapcsolatban. E záradékban semmi sem korlátozza vagy zárja ki a csalásért való felelősséget.

6.8 Jog és joghatóság

6.8.1 Ezt a megállapodást az Ön lakóhelye szerinti földrajzi területen alkalmazandó jog szerint kell értelmezni, és az adott terület bíróságainak joghatósága alá tartozik.

VÉGE